แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
korat_news  

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรสุรนารี’ 56 “เกษตรสู่อาเซียน”จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ระหว่างวันที่ 10-13 ม.ค. 2556 ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการเกษตร ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การสัมมนาและอบรมทางวิชาการสำหรับเกษตรกร การประกวดพืชและสัตว์ การแสดงดนตรี การออกร้านจำหน่ายสินค้าหลากหลาย

korat_news

นายอำพล กล่าวว่า “งานเกษตรสุรนารี' 56 ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดประโยชน์โดยตรงตามความต้องการของเกษตรกร และผู้สนใจด้านการเกษตรทุกระดับ แสดงให้เห็นถึงบทบาททางวิชาการที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใน การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการเกษตรสู่สมาคมอาเซียน ด้วยการจัดกิจกรรมวิชาการหลากหลายรูปแบบ ถือเป็นมิติสำคัญในการเกื้อกูลให้เกิดความเข้มแข็งในสังคม โดยเฉพาะในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร เป็นที่ทราบดีว่าการเกษตรเป็นภาคการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิต มนุษย์ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบแห่งปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตของทุกคนไม่ว่าจะโดยทาง ตรงหรือทางอ้อม ขณะเดียวกันแนวพระราชดำริทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย อันเป็นแนวทางให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตรที่จะสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจส่วน บุคคลให้พึ่งพาตนเองได้อย่างถาวร รวมทั้งเป็นพลังและรากฐานของการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคง จ.นครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ ประชากรประกอบอาชีพด้านการเกษตรอย่างหลากหลาย ทั้งการปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปอาหาร ดังนั้นการจัดให้มีเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญตามโอกาสอันควร เช่นนี้ นับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดี”

korat_news

ด้าน อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.เทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า “งานเกษตรสุรนารีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อจัดแสดงนิทรรศการและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการเกษตร เผยแพร่ความรู้ไปสู่ชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่สนใจด้านเทคโนโลยีการเกษตรอีกด้วย

korat_news

สำหรับงานเกษตรสุรนารี’ 56 ภายใต้แนวคิด “เกษตรสู่อาเซียน” มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น งานแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรของ มทส. อาทิ ไก่เนื้อโคราช โคโคราชวากิว สารชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ เกษตรประณีต 1 ไร่ 1 แสน นิทรรศการพืชกลางแจ้ง นิทรรศการทางการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การประกวดกล้วยไม้ ชวนชม แพะ-แกะ สุนัข ปลาคาร์พ สัมมนาวิชาการเกษตรไทยไปอาเซียน “รู้เรา รู้เขา เราพร้อม" เพื่อเตรียมความพร้อมการเกษตรสู่สมาคมอาเซียน และการอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านวิชาการเกษตร อาทิ  การเลี้ยงสุกร / ไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรรายย่อย การสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง การเพาะเห็ดเศรษฐกิจอย่างง่าย ฯลฯ ตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผู้เข้ามาเที่ยวชมงานจะได้เก็บเกี่ยวความรู้ มีความสุขและได้ความสนุกกลับไป.

ที่มา:http://www.dailynews.co.th/education/177647

 

Go to top