แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

a    รู้หรือไม่? การดื่มเครื่อง ดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลเสียและทำให้เกิดโทษต่อสุขภาพร่างกาย เพราะ แอลกอฮอล์ มี ส่วนผสมของสาร เอทานอล (CH3CH2OH) หรือ เอทิลแอลกอฮล์ เป็นของเหลวที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และสามารถระเหยได้ เกิดจากการหมักน้ำตาล เป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์กดประสาท ที่ลดการตอบสนองของระบบประสาทส่วนกลาง สามารถส่งผลต่อระบบการทำงานของสมองได้

   หากดื่มในปริมาณที่ไม่มาก สารดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นระบบการทำงานของสมอง แต่ ถ้าดื่มในปริมาณมากที่เกินไป ก็จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมอง ร่วมถึง อุบัติเหตุและความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น จากผลสำรวจสํานักงานสถิติแห่งชาติพบว่า วัยรุ่นไทยปัจจุบัน ดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.7 ปัญหาการใช้ความรุนแรง เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.6 และอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1

s

หากดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วง อายุที่เหมาะสม สมองก็จะสามารถทำงานและพัฒนาได้อย่างเต็มที่ เพราะเด็กวัยรุ่น ที่มีอายุ 10 – 20 ปี สมองจะเจริญเติบโตและพัฒนารูปแบบการทำงาน โดยเฉพาะส่วนที่สำคัญต่อการเรียนรู้ การจดจำ การวางแผน การรักษาความสมดุลทางอารมณ์ และการใช้ความคิดวิเคราะห์ต่างๆ แน่นอนว่า สำหรับวัยรุ่น แอลกอฮอล์จะออกฤทธิ์ที่เป็นอันตราย และเข้าไปรบกวนการทำงานของสมอง ทำให้สมองไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น หากวัยรุ่น ชะลอการดื่มให้ช้าลงหรือเลือกที่จะดื่มในวัยที่เหมาะสมมากขึ้น สมองจะสามารถพัฒนาและเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

ทำไมวัยรุ่น ถึงดื่มแอลกอฮอล์ ?

เพราะ วัยรุ่น เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ อยากรู้อยากลอง อยากทำในสิ่งที่ท้าทาย ยิ่งเป็นเรื่องในการดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ยิ่งท้าทาย หากใครไม่ดื่มแอลกอฮอล์ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติ ไม่ตามกระแส ไม่อินเทรนด์ เข้าสังคมกับเพื่อนๆไม่ได้ เมื่อเห็นผู้อื่นดื่มแอลกอฮอล์ ก็ อยากจะลองดื่มดูบ้างว่า มันจะเป็นอย่างไร รู้สึกอย่างไร? โดยมิได้คำนึงถึงผลที่จะตามมา จึงทำให้วัยรุ่นส่วนมาก ไม่มีใครที่แทบจะไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่มีใครที่จะไม่รู้จักแอลกอฮอล์ ซึ่งปัจจุบันได้แพร่หลายไปทุกจังหวัดของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม เยาวชนไทย นักเรียน นักศึกษา ตามสถาบันต่าง ๆ และยังพบว่า พื้นที่จำหน่ายสุรา ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใกล้รั้ว มหาวิทยาลัยและหอพักนักศึกษา เป็นจำนวนมาก จึงทำให้การ ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเรื่องง่ายและปกติของวัยรุ่นไทยในปัจจุบันไปเสียแล้ว

g

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประเทศ ไทยมีกฎหมายชื่อ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งบัญญัติไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยมาตรา 29 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี้

  • (๑) บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
  • (๒) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้

และ มีบทกำหนดโทษใน มาตรา ๔๐ ว่า ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ (๑) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เป็น ที่น่าสังเกตว่า กฎหมายห้ามเฉพาะผู้ขาย โดยกำหนดบทลงโทษให้มีความผิด ถึงขั้นจำคุก แต่ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามผู้ซื้อ แสดงว่าการซื้อ นั้นไม่เป็นความผิด ซึ่งแน่นอนว่า คงจะได้ผลน้อย เพราะหาก กฏหมายต้องการลดเฉพาะอุปทาน (Supply) แต่ไม่มุ่งลดอุปสงค์ (demand) อย่างนี้ ย่อมแก้ปัญหาได้ยาก

Know Your Limit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เมื่อ เร็วๆมานี้ มีโครงการหนึ่งที่น่าสนใจ ชื่อโครงการอายุ 20? “ Are You 20? ” ซึ่งเป็นโครงการของมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (TFRD) ซึ่งมุ่งแก้ปัญหาโดยร่วมมือกับ สมาคมค้าปลีก ในการแก้ปัญหาในแง่ อุปทาน (supply) โดยโครงการดังกล่าว ได้เริ่มรณรงค์แล้ว ในห้างค้าปลีกใหญ่ๆทั่วกรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อหาหลักในการรณรงค์เพิ่มการตรวจบัตรของผู้ขาย และในอีกทางหนึ่ง โครงการดังกล่าวได้ร่วมมือ กับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ในการพยายามลดอุปสงค์ (demand) ในการดื่มของเด็ก ซึ่งโครงการนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดี จากภาคเอกชน องค์กรอิสระ และภาครัฐ โดยมุ่งเน้นถึงการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ โดยในขั้นแรก เน้นที่ตัวเยาวชนเอง และผู้ขายเป็นหลัก โดยที่ในอนาคต จะมีการขยายไปถึงการให้ความรู้ ไปสู่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ขยายผลจากห้างค้าปลีก ไปสู่ผับ บาร์ และร้านค้าปลีก ในการช่วยกัน สร้างวัฒนธรรม ในการแสดงบัตรก่อนซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยกันปกป้องเยาวชนของเรา

h

โดย โครงการดังกล่าว ยังใช้ผู้ประเมินโครงการอิสระจากมหาวิทยาลัย เข้ามาช่วยในการประเมินโครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการในการแก้ปัญหานี้ อย่างเป็นรูปธรรม หวังว่าโครงการดีๆแบบนี้ จะได้รับการสนับสนุน และเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่อไป เพราะการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เป็นปัญหาทางสังคมที่ซับซ้อน แต่มีความจำเป็นต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่องต่อไป

มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (TFRD)

ที่ มุ่งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน ประเทศไทยที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างพอดีและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ที่แสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ก็สามารถดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพที่ดีควบคู่ไป กับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ได้อย่างลงตัว

 

เรียบเรียงจาก  : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theman&month=22-09-2012&group=1&gblog=171

Go to top