แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

รวมรหัสวิทยุ โค้ดวิทยุ ต่างๆ

ว.0

ขอรับคำสั่ง,แจ้งให้ทราบ

ว.19

สถานีวิทยุถูกโจมตี

ว.00

คอยก่อน, ให้รับคำสั่ง

ว.20

ตรวจค้น จำกุม

ว.1

อยู่ที่ไหน

ว.21

ออกจาก..สถานที่

ว.2

ได้ยินหรือไม่

ว.22

ถึง..สถานที่

ว.3

ทวนข้อความ

ว.23

ผ่าน..สถานที่

ว.4

ออกปฏิบัติหน้าที่

ว.24

แจ้งเวลา, ต้องการทราบเวลา

ว.5

ความลับ, ไม่สามารถแจ้งได้

ว.25

จุดมุ่งหมาย หรือที่หมาย

ว.6

ขออนุญาติติดต่อโดยตรง (ทางวิทยุ)

ว.26

ให้ติดต่อทางวิทยุน้อยที่สุด อาจจะถูกดักฟัง

ว.7

ต้องการความช่วยเหลือภาวะคับขัน

ว.27

ติดต่อทางโทรพิมพ์

ว.8

ส่งข้อความเป็นข้อความยาว

ว.28

การประชุม

ว.9

ขออนุญาติ หรือให้ใช้สัญญาณไฟแดง หรือเสียงไซเรน

ว.29

ธุระ หรือมีราชการ

ว.10

หยุดรถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ โดยติดต่อทางวิทยุได้

ว.30

ขอทราบจำนวน

ว.11

หยุดรถโดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ สามารถติดต่อทางวิทยุได้

ว.31

ความถี่ช่องที่ 1

ว.12

หยุดรถ โดยไม่สามารถติดต่อทางวิทยุได้

ว.32

ความถี่ช่องที่ 2

ว.13

ให้ติดต่อทางโทรศัพท์

ว.33

ความถี่ช่องที่ 3

ว.14

เลิกปฏิบัติหน้าที่

ว.34

ความถี่ช่องที่ 4

ว.15

พบ หรือให้ไปพบกัน

ว.35

เตรียมพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่

ว.16

ทดสอบสัญญาณวิทยุ

ว.36

เตรียมพร้อมเต็มอัตรา

 

ว.16-1 รับฟังไม่รู้เรื่อง หรือไม่มีเสียงพูด

ว.37

เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา

 

ว.16-2 รับฟังไม่ชัดเจน จับใจความไม่ได้เลย

ว.38

เตรียมพร้อม 1 ใน 3

 

ว.16-3 รับฟังพอใช้ได้ มีเสียงรบกวนบ้าง

ว.39

จราจรติดขัด

 

ว.16-4 รับฟังได้ชัดเจนดี

ว.40

อุบัติเหตุรถชนกัน

 

ว.16-5 รับฟังได้ชัดเจนดีมาก

ว.41

สัญญาณไฟจราจรเสีย

ว.17

มีเหตุอันตราย ห้ามผ่าน

ว.42

ขบวนเสด็จ

ว.18

นำรถออกทดลองเครื่อง

ว.43

ตั้งจุดตรวจ

 

คำที่มักใช้บ่อย ๆ

เปลี่ยน

เป็นการจบข้อความ เพื่อให้อีกฝ่ายส่ง

ศูนย์ขานเวลา

เป็นการจบการติดต่อ ให้ผู้ที่ต้องการติดต่อใหม่เข้ามาได้

ว. 61

ขอบคุณ

ว.60

เพื่อน, ญาติ

ว.100

ขอโทษ

ว.50

อาหาร, รับประทานอาหาร

601

สายอากาศ

602

เครื่องส่งวิทยุ

 

เหตุฉุกเฉิน

โค้ด

เสียง

ความหมาย

เหตุ 100

เหตุ หนึ่ง ศูนย์ ศูนย์

มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน

เหตุ 111

เหตุ หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง

ลักทรัพย์

เหตุ 121

เหตุ หนึ่ง สอง หนึ่ง

วิ่งราวทรัพย์

เหตุ 131

เหตุ หนึ่ง สาม หนึ่ง

ชิงทรัพย์

เหตุ 141

เหตุ หนึ่ง สี่ หนึ่ง

ปล้นทรัพย์

เหตุ 200

เหตุ สอง ศูนย์ ศูนย์

มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย

เหตุ 211

เหตุ สอง หนึ่ง หนึ่ง

ทำร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ

เหตุ 221

เหตุ สอง สอง หนึ่ง

ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ

เหตุ 231

เหตุ สอง สาม หนึ่ง

ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส

เหตุ 241

เหตุ สอง สี่ หนึ่ง

ฆ่าคนตาย

เหตุ 300

เหตุ สาม ศูนย์ ศูนย์

การพนันเป็นบ่อน

เหตุ 501

เหตุ ห้า ศูนย์ หนึ่ง

วัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกับระเบิด

เหตุ 511

เหตุ ห้า หนึ่ง หนึ่ง

ได้เกิดระเบิดขึ้นแล้ว

เหตุ 512

เหตุ หน้า หนึ่ง สอง

วัตถุระเบิดได้ตรวจสอบแล้ว...ไม่ระเบิด

เหตุ 600

เหตุ หก ศูนย์ ศูนย์

นักเรียนจะก่อเหตุทะเลาะวิวาท

เหตุ 601

เหตุ หก ศูนย์ หนึ่ง

นักเรียนรวมกลุ่มมีสิ่งบอกเหตุ เชื่อว่าจะก่อเหตุ

เหตุ 602

เหตุ หก ศูนย์ สอง

นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว

เหตุ 603

เหตุ หก ศูนย์ สาม

นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายซึ่งกันและกัน

เหตุ 604

เหตุ หก ศูนย์ สี่

นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกันถึงตาย

เหตุ 605

เหตุ หก ศูนย์ ห้า

นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกัน มีวัตถุระเบิด

601

หก ศูนย์ หนึ่ง (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ)

เครื่องวิทยุรับ-ส่ง

602

หก ศูนย์ สอง (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ)

เสาอากาศ

602.1

หก ศูนย์ สอง จุด หนึ่ง (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ)

เสาอากาศในตัว

602.2

หก ศูนย์ สอง จุด สอง (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ)

เสาอากาศภายนอก

603

หก ศูนย์ สาม (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ)

กำลัง ว.4 โดยรถยนต์

604

หก ศูนย์ สี่ (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ)

ดูโทรทัศน์

605

หก ศูนย์ ห้า (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ)

รับประทานอาหาร

606

หก ศูนย์ หก (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ)

ข้อความไม่ถูกต้อง

607

หก ศูนย์ เจ็ด (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ)

กิจธุระส่วนตัว

608

หก ศูนย์ แปด (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ)

มีสัญญาณรบกวน แปลกปลอม

609

หก ศูนย์ เก้า (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ)

คลื่นรบกวน

 

Go to top