ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้มีการประชุม เรื่อง การวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ ธุรกิจ อาหารท้องถิ่นโคราช กินเข่าค่ำ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล โรงแรมต่างๆ และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการรับปร

Go to top