แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

กำหนด การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2553

……………………………….…………..

ด้วยจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2553 ในวันที่ 25 - 26 - 27 กรกฎาคม 2553 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สวนสุรนารีและสวนอนุสรณ์สถาน เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยจัดให้มีกิจกรรม การประกวดต้นเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่ การหล่อเทียนพรรษา พิธีเจริญพระพุทมนต์ การแสดง และมหรสพสมโภช ซึ่ง มีรายละเอียดตามกำหนดการดังนี้

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2553

เวลา 10.00 - 22.00 น. - การจำหน่ายสินค้าธรรมะ,ไหว้พระประจำวัน เกิด,ไหว้พระเกจิชื่อดังของจังหวัดนครราชสีมา,การหล่อเทียนพรรษา,ชมภาพถ่าย งานแห่เทียนโคราชประจำปี 2553 บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

- ชม สวนเทียน และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก บริเวณสวนสุรนารี

- ชม มหกรรมอาหารพื้น เมือง และสินค้า OTOP บริเวณสวนอนุสรณ์สถาน

วันที_ 25 กรกฎาคม 2553

เวลา 08.00 – 20.00 น.   - ลงทะเบียนการประกวดต้นเทียน ประเภท ค ณ สวนอนุสรณ์สถาน

เวลา 08.30 น.              - ตั้ง ขบวนแห่สารีริกธาตุ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลฯ

เวลา 09.00 น.              - เคลื่อนขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ ไปยังลานอนุสาวรีย์ท้าวสุนารี

- ฟังพระธรรมเทศนา ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

- สักการะพระบรมสารีริกธาตุ สักการะพระประจำวันเกิด

- สักการะพระเกจิอาจารย์ของจังหวัดนครราชสีมา

- ร่วมหล่อเทียนพรรษา

- การแสดงศิลปวัฒนธรรม ลานแสดงแสง สี เสียง บริเวณถนนอัษฎางค์

ระหว่างสวนสุรนารีและสวนอนุสรณ์สถาน

- ชมต้นเทียนพรรษา ประเภท ค / การจำหน่ายอาหารและสินค้าโอท็อป

วันที_ 26 กรกฎาคม 2553

เวลา 13.00 น. - ลงทะเบียนต้นเทียนประเภท ก และประเภท ข บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี รถต้นเทียนพรรษา จอดบริเวณถนนราชดำเนิน และถนนชุมพล

เวลา 18.00 น. - นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ ปะรำพิธี ศาลาไทย ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

เวลา 18.30 น. - ประธานเดินทางมาถึง ณ ปะรำพิธี ศาลาไทย

- พระสงฆ์ 9 รูป พร้อมกัน ณ ปะรำพิธี ศาลาไทย

- ประธานในพิธี จุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย

- พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

- พิธีเจริญพระพุทธมนต์

- ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

- สักการะพระบรมสารีริกธาตุ สักการะพระประจำวันเกิด สักการะพระเกจิอาจารย์ของจังหวัดนครราชสีมา

- พิธีหล่อเทียนพรรษา

- พิธีมอบเทียนพรรษาแก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้น เมือง บริเวณลานแสดง แสง สี เสียง

- ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารและประชาชนเยี่ยมชม มหกรรมสินค้าโอท็อปมหกรรมอาหารพื้น เมือง และมหรสพสมโภช บริเวณสวนสุรนารี สวนอนุสรณ์สถาน

- ชมขบวนต้นเทียนพรรษา บริเวณถนนราชดำเนิน ถนนชุมพล และสวนอนุสรณ์สถาน

วันที_ 27 กรกฎาคม 2553

เวลา 08.00 น.      - ลงทะเบียนขบวนแห่ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

- การถวายเทียนพรรษาตามวัดของชุมชนต่าง ๆ

เวลา 09.00 น.      - พิธีปล่อยขบวนต้นเทียนพรรษา ณ บริเวณสี่แยกถนนมหาดไทย ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า

- เคลื่อนขบวนแห่ ขบวนแห่ต้นเทียนพรรษา ไปตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯแล้วกลับเข้าสู่ถนนราชดำเนิน และถนนชุมพล

เวลา 18.00 น.

- ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน บริเวณลานแสดงแสง สี เสียง ถนนอัษฏางค์

- นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กล่าวรายงานการจัดงาน

- ประธานในพิธีกล่าวปราศรัย กล่าวเปิดงาน

- ประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ มอบถ้วยรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดต้นเทียนพรรษาและการประกวดขบวนแห่

- พิธีรับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- ชมการแสดง แสง สี เสียง ประกอบต้นเทียนพรรษา

- สักการะพระบรมสารีริกธาตุ สักการะพระประจำวันเกิด สักการะพระเกจิอาจารย์ของจังหวัดนครราชสีมา

- ร่วมหล่อเทียนพรรษา

- มหกรรมสินค้าโอท็อป มหกรรมอาหารพื้น เมือง ณ สวนอนุสรณ์สถาน

- ชมขบวนต้นเทียนพรรษา บริเวณถนนราชดำเนิน ถนนชุมพล และสวนอนุสรณ์สถาน

Go to top