แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

“โคราช โมเดล ” สหกรณ์ครูช่วยหนี้ครูวิกฤตกว่า 4 พัน เหลือเงินเดือนไม่ถึง 2 พันบาท อีก 2 พันคน จ่อถูกฟ้องล้มละลาย เจรจา ธ.ออมสิน หาแนวทางเยียวยาเป็นรูปธรรม

ขอขอบคุณข่าวจาก : https://www.matichon.co.th/region/news_1316094
วันนี้ (13 ม.ค.) ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา องค์กรส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของบุคลากรทางการศึกษาที่มีจำนวนสมาชิกและทุนดำเนินการมากที่สุดในภูมิภาค เมื่อเวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ จักรสาน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ชุดที่ 61 จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 โดยมีสมาชิกสามัญซึ่งเป็นบุคคลากรทางการศึกษากว่า 500 คน รับฟังการตรวจสอบกิจการและผลการดำเนินงานปี 2561 รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ฯ ซึ่งมีทุนดำเนินการทั้งสิ้น 36,392 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 15,441 ล้านบาท ทุนสำรอง 1,411 ล้านบาท เงินรับฝาก 5,318 ล้านบาท และ กำไรสุทธิ 1,162 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 18 ล้านบาท

teacher2000

นายทอง วิริยะจารุ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เปิดเผยว่า สหกรณ์ฯได้บริหารจัดการและดูแลเพื่อนสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 27,212 คน ซึ่งมีการทำธุรกรรมปล่อยกู้ ซื้อหุ้นเรือนหุ้นและรับเงินฝากที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงินทั่วไป แต่ในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันการเงินรัฐหลายแห่งได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เดิมร้อยละ 3.70-80 ต่อปี ขึ้นเป็นร้อยละ 5.20-62 ต่อปี รวมทั้งสถาบันการเงินเอกชนได้ทยอยปรับขึ้นตาม แต่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้เป็นเหตุให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มแต่รายได้คงที่รวมทั้งสมาชิกถือหุ้นเพิ่มขึ้นการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนในอัตราเดิมร้อยละ 6 ต่อปี ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงปรับลดเหลือร้อยละ 5.90 ต่อปี เพื่อไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้และประสานประโยชน์แก่สมาชิกได้ทั่วถึง

Go to top