นายมกริน  พรหมโยธี (ขวา) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแคนทารี โคราช ถวายการต้อนรับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล (กลาง)

นายมกรน พรหมโยธ ผจดการทวไปโรงแรมแคนทาร โคราช ตอนรบ หมอมเจาชาตรเฉลม ยคล และ คณสรพงษ ชาตร

เนื่องในโอกาสเสด็จมาเสวยกระยาหารค่ำที่ห้องอาหารเดอะกริลล์รูม โคราช ชั้น 20 ของโรงแรม พร้อมกับคุณสรพงศ์ ชาตรี ดาราอาวุโสชื่อดัง เมื่อเร็วๆนี้

Go to top