แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียน
คำพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้
ผู้ศึกษา นางวรรณกร จันทร์ดอน
ปีที่ศึกษา 2552

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน
วิธีดำเนินการศึกษา
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ 81.11/80.51 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มี
ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน ที่มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.79 และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน ระยะเวลาสำหรับดำเนินการ 20 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

ผลการศึกษา
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.11/80.51 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษา
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำพื้นฐานสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนร้อยละ 39.86 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนร้อยละ 80.28 และค่าเฉลี่ยของการพัฒนาร้อยละ 40.42
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษา

Go to top