ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

sut fm band1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) แถลงข่าวผลงานสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์กรองสัญญาณรบกวน สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม Cavity Bandpass Filter (BPF) ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ทองทา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

โดยความร่วมมือระหว่าง มทส. และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มทส. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. นายทนงศักดิ์ สุขะนินทร์ ผู้อำนวยการสำนักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ นายสมเกียรติ แก้วไชยะ ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ทองทา ผู้วิจัย ร่วมแถลงการศึกษาแนวทางป้องกันการเกิดสัญญาณรบกวนระหว่างคลื่นวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม เป็นผลสำเร็จ พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณชน หวังวิทยุชุมชนนำไปใช้แก้ปัญหาการเกิดคลื่นรบกวนวิทยุการบิน มีต้นทุนการผลิตต่ำและสามารถผลิตได้แบบไม่ซับซ้อน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มทส.

sut fm band1

ทั้งนี้ ทาง กสทช. ได้นำองค์ความรู้ดังกล่าว พร้อมแบบแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์กรองสัญญาณรบกวนและคู่มือประกอบการใช้งาน เผยแพร่ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได้นำไปใช้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
Download แบบได้ที่
https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/570900000001.pdf

Go to top