แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

รอไปก็คงไม่ทันการ ป้องกันตัวเองน่าจะดีที่สุด ตารางแนะนำปริมาณการใช้ "ฟ้าทะลายโจร" แบบแคปซูลยี่ห้อต่างๆ 21 ยี่ห้อ โดยละเอียด แชร์เก็บไว้ เป็นความรู้และการป้องกันรักษาของเราเอง
ขออวยพรให้ทุกคนปลอดภัยนะ

ฟ้าทะลายโจร ขนาดสูงสุด ต่ำสุด รักษาโควิด19 e 001

ฟ้าทะลายโจร ขนาดสูงสุด ต่ำสุด รักษาโควิด19 e 001

ฟ้าทะลายโจร ขนาดสูงสุด ต่ำสุด รักษาโควิด19 e 001

ฟ้าทะลายโจร ขนาดสูงสุด ต่ำสุด รักษาโควิด19 e 001

เครดิต: ในการรวบรวมครั้งนี้ ผู้รับผิดชอบ ได้โทรสอบถาม ปริมาณ andrographolide จากบริษัทที่ผลิตโดยตรง (คุณธนวิชญ์ ตั้งธนชัยสกุล เจ้าหน้าที่อาวุโส
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี) และปรับปริมาณการรับประทาน/สอบทวนขนาดการใช้ โดย ภญ.จีรยา ธูปมงคล เจ้าหน้าที่อาวุโส
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก)

 

จากที่มีการเพิ่มเติมรายละเอียดของการใช้ฟ้าทะลายโจรเพื่อบรรเทาอาการของโรคหวัดและการใช้เพื่อรักษาโรคโควิด-19 ในประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 120 ง วันที่ 4 มิถุนายน 2564 หน้า 46 - 47) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยาสารสกัดผงฟ้าทะลายโจร ที่มี andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก (w/w)
รูปแบบยา: ยาแคปซูล (Capsule) ยาเม็ด (Tablet)

บัญชี 1(1.1)*

เงื่อนไข
ใช้สำหรับบรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) เช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล มีไข้
รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 60 - 120 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร
รูปแบบยา: ยาแคปซูล (Capsule) ยาเม็ด (Tablet)

ไม่ระบุบัญชี* (สั่งจ่ายโดยแพทย์เวชกรรม เนื่องจากโรคโควิด 19 ต้องได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์)

เงื่อนไข
ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง
เฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide
รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ
ยาจากผงฟ้าทะลายโจร
รูปแบบยา: ยาแคปซูล (Capsule) ยาเม็ด (Tablet) ไม่ระบุบัญชี*** (สั่งจ่ายโดยแพทย์เวชกรรม เนื่องจากโรคโควิด 19 ต้องได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์)

เงื่อนไข
ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง
เฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide
รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ

 

*** รายการยาจากสมุนไพรที่เป็นเภสัชตำรับโรงพยาบาล (รพ.) ที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย หรือเป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ประกอบด้วยบัญชีย่อย 3 บัญชี ได้แก่ บัญชี 1 บัญชี 2 และบัญชี 3(3)

บัญชี 1 หมายความว่า รายการยาที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ มีหลักฐานที่สนับสนุนการใช้ตามสรรพคุณ หรือข้อบ่งใช้ (indication) มีประสบการณ์การใช้ในประเทศไทยอย่างพอเพียง สามารถใช้ในสถานพยาบาล โดยแบ่งเป็น
ไม่มีเงื่อนไขการใช้
มีเงื่อนไขการใช้ เช่น คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ระดับสถานพยาบาล

บัญชี 2 หมายความว่า รายการยาที่ต้องใช้โดยแพทย์แผนไทย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการของสถานพยาบาลนั้นๆ โดยใช้องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย มีลักษณะดังนี้
อาศัยการวินิจฉัยและพิจารณาสั่งใช้ยาโดยใช้องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย
เป็นยาที่ใช้ตามสรรพคุณการแพทย์แผนไทย
มีหลักฐานสนับสนุนการใช้ตามสรรพคุณ หรือข้อบ่งใช้ที่ค่อนข้างจำกัด
สถานพยาบาลต้องมีระบบกำกับประเมินและตรวจสอบการใช้ยา โดยต้องเก็บข้อมูลการใช้ยาเหล่านี้เพื่อตรวจสอบในอนาคต

บัญชี 3 หมายความว่า รายการยาสำหรับโครงการพิเศษของหน่วยงานของรัฐ มีองค์ประกอบต่อไปนี้
มีหน่วยงานรับผิดชอบทั้งโครงการและงบประมาณ
นำเสนอร่างโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร
ระบุรายละเอียดของโครงการ
มีวัตถุประสงค์
วิธีการดำเนินโครงการ
กำหนดระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการชัดเจน
มีการกำหนดวิธีใช้ยา
มีแนวทางการติดตามประเมินผลการใช้ยา เบื้องต้นจะเห็นว่า สารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและผงฟ้าทะลายโจร ในขนาดและวิธีการใช้ที่ระบุตามประกาศฯ สามารถใช้เพื่อการรักษาโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อยในรายที่มีการติดเชื้อแล้วเพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรงได้ แต่ยังไม่มีการรายงานว่าสามารถใช้เพื่อการป้องกันโรคได้ จึงไม่ควรซื้อมากักตุน อย่างไรก็ตาม คาดว่าข้อมูลต่างๆ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและวิจัยอย่างเร่งด่วน ซึ่งยังคงต้องติดตามรายละเอียดอย่างใกล้ชิด หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรจะรีบนำมาแจ้งให้ทุกท่านทราบ
ขอขอบคุณ : http://healthydee.moph.go.th/view_article.php?id=1531

Go to top