ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สสว ร่วมกับ ธรรมศาสตร์ จัดอบรมฟรีให้กับผู้ประกอบการ SMEs ภาคอีสาน 15  มิ.ย. นี้ ที่ขอนแก่น

สำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) ร่วมมือกับ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดอบรมฟรีให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไทย ในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหัวข้อ “กลยุทธ์สร้างคุณค่า SMEs ไทยในยุค เศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการแข่ง ขันให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการ SMEs ด้วย แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่ใช้เอกลักษณ์หรือภูมิปัญญาของไทยผสมผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี อันจะนำสู่ความสำเร็จทางธุรกิจด้วยความคิดใหม่ ๆ เชิงสร้างสรรค์ โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์จากภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และผู้ประกอบการที่ประสบความ สำเร็จมาเป็นวิทยากร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ภายในงานยังจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพื่อรับคำ ปรึกษาพัฒนาธุรกิจและออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ฟรี จำนวน 20 ราย อีกด้วย

 

ผู้ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมงานและโครงการเพิ่มเติมได้ที่  โทร.02-530-9790 , 084-009-3778 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Go to top