ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

korat_news

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยกำลังเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดง นิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นศูนย์ประชุมนานาชาติและจัดแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่ ในพื้นที่ 100 ไร่ บริเวณเทคโนธานีของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ศูนย์ประชุมแห่งนี้จะมีพื้นที่ใช้สอยรวม 60,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย อาคารศูนย์ประชุมและสัมมนา ส่วนจัดแสดงงานและนิทรรศการ  ศูนย์ธุรกิจ (ศูนย์อาหารและห้องจัดเลี้ยง พื้นที่จอดรถ มีระบบสาธารณูปโภคที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้พร้อมกัน 15,000 คน ใช้งบประมาณ 1,200 ล้านบาท มีระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี

 

 อธิการบดี มทส. กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านภูมิยุทธศาสตร์ในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการ ค้าขาย ขนส่ง บริการ การลงทุนกับประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า ผ่านภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด โดยรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนให้มีการลงทุนและดำเนินการก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐานเพื่อกระจายความเจริญมายังภูมิภาคนี้ทั้งด้านคมนาคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสและสร้างสมรรถนะการแข่งขันเมื่อ AEC เกิดขึ้น

 

 อย่างไรก็ตามโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับภูมิภาคที่มี ความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ยังขาดแคลนและมีความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างยิ่ง คือ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่ เพื่อรองรับจัดการประชุมและสัมมนา และการจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ระดับชาติและนานาชาติที่ควรจัดใน ส่วนภูมิภาค เช่น  นิทรรศการทางการศึกษา นิทรรศการทรัพย์สินทางปัญญา นิทรรศการเครื่องจักรกลการเกษตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานแสดงคอนเสิร์ต ดนตรี หัตกรรม เป็นต้น

 korat_news

“ผมคิดว่าการก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนล่างนี้ จะสามารถส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทย ในการรองรับความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สอดรับกับการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไมซ์ [MICE] โดย มทส. ได้นำเสนอโครงการดังกล่าวผ่านไปยังกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อยืนยันว่าโครงการดังกล่าวว่าจะมีส่วนส่งเสริมขีดความสามารถและตอบสนอง ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในส่วนของ มทส.มีความพร้อมทุกอย่าง หากได้รับจัดสรรงบประมาณ สามารถสร้างได้ทันที” ดร.ประสาท กล่าวในท้ายสุด.

 ที่มา:http://www.dailynews.co.th/education/174694

 

Go to top