ไทยโพสต์ * เมื่อวันอาทิตย์ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิด เห็นของประชาชน เรื่อง "การตั้ง จังหวัดบัวใหญ่" ทำการสำรวจระ หว่างวันที่ 18-19 ก.ย.57 กรณีศึกษาจากประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา กระจาย ทุกอำเภอ ระดับการศึกษาและอา ชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน  1,228 หน่วย ตัวอย่าง เกี่ยวกับการเสนอแยก 8 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ประ กอบด้วย 1.อ.บัวใหญ่ 2.อ.บ้านเหลื่อม 3.อ.ประทาย 4.อ.คง 5.อ.โนนแดง 6.อ.แก้งสนามนาง  7.อ.บัวลาย และ 8. อ.สีดา เพื่อจัดตั้งเป็นจังหวัดบัวใหญ่

 

จากผลการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อ การแยก 8 อำเภอในจังหวัดนคร ราชสีมา ออกมาเป็นจังหวัดบัวใหญ่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.26 ระบุว่าไม่เห็นด้วย เพราะต้องการให้เป็นจังหวัดเดียวกัน ถือ ว่าทุกคนเป็นลูกหลานย่าโมด้วยกันทั้งสิ้น ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนในพื้นที่ เหตุผลที่ต้องการแยกยังไม่มีน้ำหนักพอว่าจะแยกไปเพราะด้วยเหตุใด หรือมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด ไม่ใช่ทาง ออกที่ถูกต้อง ควรแก้ไขด้วยการพัฒนาสร้างความเจริญในพื้นที่ เช่น การสร้างเส้นทางการคมนาคมระ หว่างอำเภอและจังหวัด

 

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำประชามติกับประชาชนในพื้นที่กรณีการจัดตั้งหวัดใหม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 88.76 ระบุว่า ควรทำประชามติ เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  และต้องคำนึงถึงเสียงส่วนใหญ่ เป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร และได้ ทราบถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง มีเพียงร้อยละ 2.52 ที่ระบุว่าไม่ควรทำประชามติ เพราะเป็นการสิ้นเปลืองบประมาณ และทางการน่าจะมีการพิจารณาถึงข้อดี-ข้อเสีย หรือความจำเป็นมา ก่อนหน้าแล้ว ก็ลงมติความเห็นชอบไปเลยว่าจะจัดตั้งจังหวัดใหม่หรือไม่ และใช้เหตุผลในการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชน อีกทั้งยังเกรงว่า เสียงส่วนใหญ่ของการทำประชามติจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวคิดของตนเอง.

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.ryt9.com/s/tpd/1990675

Go to top